شرح وظایف

- ثبت نامه های وارده و تحویل آنها

- ثبت نامه های صادره و ارسال آنها

- تفکیک احکام

- پیگیری نامه ها

- تایپ