نام و نام خانوادگیمحمد ابراهیمی

 رتبه علمی : دانشیار

 آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

 مدت تصدی : 1391/11/1

 تلفن : -31323000-31323001--33257160

 پست الکترونیکی :

 

 


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

مدت تصدی

پست الکترونیکی

دکترحسین مهرابی بشر آبادی

استاد

دکتری اقتصاد کشاورزی

از 89/7/27 تا 91/11/1

 

دکترمنصور صاحب الزمانی

استادیار

دکتری تربیت بدنی و حرکت درمانی

از 88/8/23 تا 89/6/1

 

دکترعبدالرضا محمدحسین زاده

استاد

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

از 84/9/30تا87/8/13

 

دکتر عباس بارانی

استاد

دکتری عمران گرایش آب

از   تا 84/9/30

 

دکتر کورش شهریار