کارمندان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
مسعود سلطانی نژاد معاون رئیس دفتر رئیس دانشگاه 31323001- 33257160
عفت صفی نژاد مسئول دفتر رئیس دانشگاه 31323000- 33257160